S.O.S Alarm

IMG_1706.JPG

Hur tänker ni? Det är snart val. Jag har lyssnat och lyssnat, försökt att sätta mig in i hur politikerna tänker men ibland förstår jag faktiskt inte. Jag menar hur svårt kan det vara att gå till grundproblemet och därifrån arbeta för att lösa vissa kriser??? Sunt förnuft, lyssna och ta in vad drabbade berättar räcker kanske för att lösa problemet…

Jag, som sjuksköterska, om vi nu tar vårdkrisen som ämne, ser faktiskt bara en lösning och orsak till problemet. Det stavas L Ö N! Höj lönerna och statusen så ska ni se på förändring, jag lovar! Jag har sagt det i 10 års tid men att genomföra detta verkar så jättesvårt?!?!

Stefan Löfven säger klart och tydligt att han ska lösa bemanningen inom vården genom att öka utbildningsplatserna. Ok, men när det idag inte ens finns fullt antal sökande till befintliga utbildningsplatser så frågar jag mig då, hur tänker han?! Den ohållbara och dåliga arbetsmiljö som råder för sjuksköterskor idag är ett resultat av personalbrist. Personalbristen är resultat av låga löner.

Löfven vill ge vården mer pengar och pengarna säger han ska gå till att utbilda fler sjuksköterskor. Han nämner inte en enda gång något om lönerna. Nej detta funkar inte nu och inte längre fram heller. Kortsiktig helt imbecill lösning. Det enda som kommer ge resultat är höjda löner och öka statusen för sjuksköterskorna. Vi har 3, 4 och fler års högskoleutbildning, vi har människors liv i våra händer, vi stöttar och utför ofta våra kollegors (både undersköterskor och läkares) arbetsuppgifter. Vise versa är svårt då de  inte bestitter sjuksköterskans kompetens och yrkesskicklighet (vilket är helt naturligt, vi har olika yrken och förväntas att utföra olika uppgifter). Igår opererade vi hela dagen (jag är operationsjuksköterska). Det uppstod en situation, vi behövde ett läkemedel, den enda som hade befogenhet att låsa ut läkemedlet var en leg sjuksköterska, jag menar då, hur i hela friden är vår profession värderad så låg när vi har så viktig position och så stort ansvar??? Vården fungerar inte utan sjuksköterskor, den stannar!

Slutligen, jag rear inte ut min yrkesskicklighet!!!

Ha en fin dag och tack för ni tittar in!

KRAM P

How do you  think? Soon electionday. I have listened and listened, tried to understand  how politicians think, but sometimes I do not really understand. I mean how difficult can it be to go to the basic problem and from there work to solve certain crises ??? Common sense, listen what people have to say about the situation may be enough to solve the problem … I, as a nurse, if we take the care crisis as a topic, actually sees only one solution and cause of the problem. It spels S A L A R Y! Raise wages and professional status then you’ll see change, I promise! I have said that for 10 years, but implementing this seems so difficult?!?!

Stefan Löfven clearly states that he will solve the staff shortages in health care by increasing the education. Ok, but when there is not even a full number of applicants for existing places of education then I wonder, how is he thinking ?! The unsustainable and bad working environment for nurses today is a result of staff shortages. The lack of staff is the result of low wages. 

Our prime minister, Stefan Löfven, wants to give healthcare more money and the money says he will go to educate more nurses. He does not even mention anything about wages once. No, this does not work now and not in the future. Short term completely imbecill solution. The only thing that will yield results are increased wages and increase the status of nurses. We have 3, 4 and more years of college education, we have people’s lives in our hands, we often support and perform the duties of our colleagues (both nurses and doctors). Vice versa is difficult because they do not control the nurse’s skills and professionalism (which is natural, we have different occupations and are expected to perform different tasks). Yesterday we performed surgery all day (I am a theatre nurse). There was a situation, we needed a drug, the only one who had the power to unlock the drug was a medical nurse, I mean then, how on earth is our profession valued so low when we have such an important position and so much responsibility ?? ? Health care does not work without nurses, it stops!

Finally, I do not put my professionalism on sale!!! Have a nice day and thanks for stoppning by!

LOVE P

Energitjuvar

Igår hände något jag blir så oändligt trött på. Jag råkade ut för ytterligare människor som bara gnäller och spyr ut sin galla över andra. De verkar tro att det är helt okey att bara ösa ur sig sina egna tillkortakommanden, misslyckanden, dåliga erfarenheter och bitterhet på andra som inte ens har med saken att göra. Jag har väldigt svårt för sådant.

Något jag också har svårt för är människor med dålig attityd. De som saknar finkänslighet, fingertoppskänsla och förmågan att uppföra sig är inte bara tröttsamt. Det verkar också vara svårbotat. Hur gör man med människor som inte är begåvade och uppfostrade med sunt förnuft och vett och etikett??

För att inte tala om människor som ljuger, bedrar, stjäl och trycker ner andra för att må bra själva. Ingen är perfekt, herregud man är inte mer än människa men come on, hur svårt kan det vara att skilja på rätt och fel?!

Thieves of energy

Yesterday something happened that makes me so infinitely tired. I came across for additional people who just rub and bury their bugs over others. They seem to think that it is completely okey to shake off their own shortcomings, failures, bad experiences and bitterness on others who do not even have to do with it. I am having a hard time for such people.

Something I’m also having trouble with are people with a bad attitude. Those who lack sensitivity  and ability to behave are not only tiring. It also seems to be difficult to cure. What do you do with people who are not talented and raised with common sense?

Not to mention people who lie, deceive, steal and behaves badly to others to feel good themselves. Nobody is perfect, for sure, you’re not more than human but come on, how difficult can it be to distinguish between right and wrong ?!

img_0964

Men vet ni vad det allra värsta av allt detta är? Jo, det ska jag berätta. Det är att människor är så enfaldiga att de inte förstår att allt kommer tillbaka till dem. Allt man gör kommer tillbaka till dig. Allt hinner ikapp en förr eller senare, på ett eller annat sätt. Ingen kommer undan. Så den de egentligen straffar, tillsammans med massa andra på vägen, är dem själva. Karma kallas det!

But do you know what the worst of all this is? Yes, I’ll tell you. It is that people are so foolish that they do not understand that everything comes back to them. Everything you do comes back to you. Everything can catch up sooner or later, in one way or another. Nobody gets away with it. So the one they actually punish, along with the mass of others on the way, are themselves. Karma it calls!

IMG_0947

KRAM P

LOVE P

Blev så jäkla irri igår..

..idag och just nu! Vet inte, kanske är det åldern, hormonerna eller att jag plötsligt fått nog. Nog av allt som är fel, konstigt, inte värdigt, annorlunda, provocerande och utstickande. Hela mitt liv har jag varit konflikträdd, rädd att säga ifrån, sätta gränser och säga nej. Nu orkar jag inte det längre, jag säger ifrån, säger nej utan att förklara eller försvara mig (naturligtvis på ett vänligt men bestämt sätt). Varför ska man behöva det?!? Jag kräver aldrig av någon annan att behöva förklara, ett nej är ett nej! Jag vet ju vad som är bäst för mig, det räcker. Men människor vill alltid ha en förklaring, varför? Hjälper det dem på något sätt eller vad är det som de inte förstår?

Was so badly irritated yesterday ..

.. today and right now! Do not know, maybe it’s the age, the hormones or that I suddenly got enough. Anything wrong, strange, not worthy, different, provocative and outstretched. Throughout my life I have been afraid of conflicts, afraid say what I think, set limits and say no. Now I can not help it anymore, I say no without explaining or defending me (of course in a friendly but definite way). Why should you need it?!? I never require someone else to explain, a no is a no! I know what’s best for me, that’s enough. But people always want an explanation, why? Does it help them in any way or what is it they do not understand?

img_0620-2.jpg

IMG_0625.JPG

Nu har jag råkat ut för konflikt och ilska 2 dagar på raken! Det är som om allt kommer på en gång, att jag nu skall prövas och utsättas för att träna mig i att gå in konflikt och känna att det är inte så himla farligt! Ingen kommer och hugger halsen av dig bakifrån. Nej, du växer som individ och framför allt, du LÄR dig. Lär om dig själv, andra och samspelet människor emellan. Det du tycker är inte alltid rätt, det andra tycker och tänker kan också vara rätt men alla har olika referensramar. Lyssna in andra och var saklig och lugn när du framför dina egen åsikter. Du får ur dig det som bekymrar dig och den som du har en liten” dispyt” med känner sig ändå respekterad. Att stå och gapa och skrika på varandra är heeelt meningslöst. Ni känner väl till ordspråket ”tomma burkar skramlar mest” just det…inget innehåll ju mer skriker du!

Now I’ve come across for conflict and anger for 2 days! It’s as if everything happens at once, that I’m being tested and exposed to training in conflicts and feeling it’s not so badly dangerous! No one comes from behind and cut your throat. No, you grow as an individual and above all, you learn. Learn about yourself, others and the interaction between people. What you think is not always right, what other people think and think may also be right, but everyone has different reference frameworks.

Listen to others and be objective and calm when you are in front of your own opinions. You get from you what worries you and who you have a little ”dispute” with feeling respected nevertheless. Standing and yelling and screaming at each other is quite meaningless. You know the word ”empty cans rattle most” just that … no content the more you shout!

IMG_0630

Glad över mina nya Hermés zapatas och glad i själen över att utvecklas, en kombo är bäst!

Happy with my new Hermés zapatas and fond of the soul to develop, a combo is the best!

IMG_0626.JPG

IMG_0629.jpg

Men nu är jag glad igen, glad över att jag lyckats säga vad jag känner, tycker och att jag ändå tänkt efter varför människor i min omgivning reagerat. Även om jag kan tycka att det inte alltid varit befogat eller att de agerat på en orimlig nivå i förhållande till själva ”brottet”.

Ha en jättehärlig kväll i kvällssolen, ses snart!

But now I’m happy again, glad that I managed to say what I feel, and I still wondered why people in my environment reacted. Although I may think that it was not always fair or that they acted at an unreasonable level in relation to the ”crime” itself. Have a great night in the evening sun, see you soon!

KRAM P

In the mood for some changes..

Ibland känner man bara för att göra någon förändring. Jag menar livet rullar på med det gamla vanliga. Tänkte på det idag när jag handlade mat på nätet. Jag förändrar inte ens där, utan det har gått så långt att jag bara klickar i föregående lista med exakt samma livsmedel. Byter inte ens märke, byter inte ens ut bananer till päron…uhh tråkigt!!!

Vid middagsbordet sitter vi på exakt samma platser, vi har våra bestämda platser i soffan framför tv:n. Jag utför ungefär samma procedur varje morgon och tar alltid samma väg till jobbet. Går alltid på lunch 12.15 pip varje dag. Går och lägger mig samma tid varje kväll, kliver upp samma tid varje morgon. Träffar samma människor varje dag och på fritiden. Tränar likadant varje gång! Hallååå, jag vill ha förändring. Jag är en rastlös själ och behöver förnyelse. Livet kan inte bestå i att göra samma jämt. Det är inte kul!img_0244.jpg

Förändring, ja att ändra på sig, det krävs både arbete och mod! Människan är lat av naturen och förändring är en jobbig process. För de allra flesta människor så jobbig att även om man vill förändra sig så gör man det aldrig för det är FÖR jobbigt!

Men min hjärna behöver det, den står stilla annars. Möjligen om det går så långt så man hamnar i kris så förändrar man sig eller sitt liv. Kris betyder utveckling så antingen kan man bara lägga sig ner och inte göra nåt eller så tar man sig igenom den och utvecklas. Jag vill utvecklas, inte för att jag har en kris men för min själ behöver det. Många saker är på gång och min blogg är ju en av dem:):)! Kom ihåg DU BESTÄMMER i ditt liv!

KRAM P

Sometimes you only feel to make any change. I mean life is rolling out with the old one. Thought about it today when I was shopping online. I do not even change that, but it has gone so far that I only click on the previous list of exactly the same food. Do not even change brand, do not even switch bananas to pears … uhh boring !!!

At the dinner table we sit in exactly the same places, we have our appointed seats on the couch in front of the TV. I perform about the same procedure every morning and always take the same way to work. Always go for lunch at 12.15 bip every day. Going to sleep the same time every night, climbing the same time every morning. Meet the same people every day and at leisure. Exercises alike every time! Hello, I want change. I am a restless soul and need renewal. Life can not be done in the same way. It’s not fun! Change, yes to change, it takes both work and courage! Man is lazy by nature and change is a tough process. For the vast majority of people so hard that even if you want to change, you never do it because it’s too hard!

But my brain needs it, it stands still otherwise. Possibly if it goes so far as you end up in crisis, you change your life or life. Crisis means development, so either you can just lay down and not do anything or get through it and develop. I want to develop, not because I have a crisis but for my soul it needs. Many things are going on and my blog is one of them 🙂 :)! Remember YOU PROVIDE in your life!

HUGS  P

Åldern, bara en siffra?

DSC06591.JPG

Jag älskar verkligen att umgås med människor som gör mig glad, intresserad, uppiggad och energifylld. Det spelar absolut ingen roll hur gammal personerna i fråga är eller om det är män eller kvinnor. Människan i sig, vem hon är och hur hon uppför sig är det viktiga. Vi kan prata IQ och EQ eller både och, det är den bästa kombon men tyvärr få som besitter. Har ni känt någon gång att ni klickar bra med någon, nästan som att det du tänker och känner känner den andra personen också! Håll då kvar vid honom eller henne, man behöver inte ha samma åsikter eller tycka lika men att tankesättet och grundvärderingarna stämmer det är viktigt.

DSC06587.JPG

Jag har vänner som är närmare 70 år, ja tom närmare 80 och är som unga tjejer alltså! Hur mycket får man ut av dessa, jo massor. Så mycket jag fått lära mig om saker som man tror man vet eller som man tror kommer hända när man blir äldre. Saker jag tänkt att så här blir det, visar sig inte alls blir…OCH hur bra är det inte att få vetskap om detta NU! Jag pratar inte alls om svåra sjukdomar och sådant utan om livet. För jag tror verkligen att alla är och tänker ganska lika i grunden till slut ändå.

Önskar er en härlig tisdag, här blir det jobb sedan välbehövlig semester! Häng med på bloggen och se vad vi hittar på dit vi ska, kommer bli mycket spännande tips! Nästa vecka ska jag ta tag i en sak jag gått och tänkt på länge och lidit mycket av. Har inte riktigt vågat, men nu ska det bli av, don´t miss!

KRAM P

 

Blått är flott & humörsvängningar

Innehåller adlinks

Hej på er! Vilket härligt väder vi har och det bara fortsätter, åh vad man mår bra av ljuset, värmen och solen! Efter den kalla våren är det hög tid för lite skönare väder. Hoppas ni mår bra och också kan vara ute och njuta lite. Min kommande vecka löper på med jobb och träning samt middag på en restaurang som jag är jättespänd på att få testa, inte lätt att få bord där. Till slut lyckades dock vännerna få tio platser efter att ha väntat och väntat. Ska också till min franstjej och göra fransarna i veckan. Får se om det blir Ellbaana eller?! DSC06389.jpg

https://advrl.com/487/68060/n

Har min fina kornblå omlottblus från Bik Bok och vita byxor från Zara på mig. Så fint med färg när man blivit lite lätt solbränd. Visst piggar det upp livet med färg, man blir lite extra glad av det. Chanel väskan är en present från min man och I love it! Den är bara så himla fin, elegant, läcker ja allt!

DSC06399.JPG

Men trots fint väder och glada färger har man ibland sina svackor. Humöret svänger när det blir extra jobbigt hemma med nära och kära, på arbetet och i sig själv. Ofta kan jag känna mig otillräcklig och känslig. Som att man inte är bra nog eller att andra vill ha/förväntar sig mer av dig än vad du orkar med. Kanske är det också jag själv som ställer kraven på mig? För höga, för många eller till och med orimliga? Det blir en press och stress som i sig föder dåligt samvete, irritation, ilska och dåligt tålamod. Effekterna blir påverkan på humöret som ofta går ut över andra.

Som jag kanske nämnt tidigare är jag en person som känner av en annan människas humör. Bara jag går in i ett rum med andra människor kan jag ana hur folk mår inuti sig själva. Jag tar in det och tar liksom på mig detta och oroar mig, nästan på bekostnad av mitt eget mående. Varför? Jag klarar liksom inte av att bara ”stänga av”.

DSC06413.jpg

Som kvinna har du det här med hormonella svängningarna dessutom. Känner verkligen när det är dax och även om man vet, så är det så svårt att styra. Yogan, Deepak Chopras djupandingsövningar och träningen har hjälpt mig. Försöker nu få med min dotter på träning också, med två döttrar i familjen så vet man vid det här laget hur det kan vara. Inte lätt, men kanske kanske så kan jag ge dem råd och tips när det känns som jobbigast.

deepak-chopra-quotes-on-marriage.jpg

Lyssna till er själva, tala om för andra att ni behöver vara ifred en stund, känn efter och sedan var snäll mot dig! Man kan inte alltid vara på sitt bästa humör men att prata om det lugnt och sansat, stanna upp och erkänna är en väg fram. Man är inte mer än människa, kram på er.

Natti natti

KRAM P

Att tröttna snabbt på saker, bra eller mindre bra?

Finns det något roligare än att ha något att längta till? Jag tycker det ger såna ”kickar” i livet. Stort som smått egentligen, att längta till fredag ger en kick faktiskt! Imorgon är det redan fredag så jag är glad redan idag och allt känns lite lättare helt plötsligt, så bra! Att sträva efter något och inte bara stå still, sådan har jag alltid varit. Ibland på gott ibland på ont. Lite för snabbt och mycket kan bli så fel, inte så att jag ångrar något (jo, förresten klart det finns) men kanske skulle ha gjort lite annorlunda eller så. På tal om snabbt, inte konstigt att jag gillar saker som går snabbt; ridning, motorbåt, löpning istället för promenader, utför istället för längd, ja ni fattar? Inget får ta lång tid helt enkelt…det är då jag tröttnar! Tur att jag lever med J som bromsar mig haha, vi kompletterar nog varandra ganska bra, men visst ibland missförstår vi varandra också. Han är min raka motsats.img_7181.jpgAtt kunna hitta den där balansen mellan att stanna upp, njuta och att vara nöjd i kombination med att vara sugen på att förnya, förändra och testa vore drömmen. Nackdelen när allt går så fort är ju att man snabbare tröttnar när saker drar ut på sig och detta är mitt dilemma. Men å andra sidan, vad tråkigt livet skulle bli om man inte testade, levde i ögonblicket och inte sen…lite mer fånga dagen liksom! Undrar vad man ångrar i livet när man befinner sig på ålderns höst och blickar tillbaka på sin resa man gjort, jo kanske att man skulle just ha gjort lite mer i ögonblicket.
img_7206.jpgHar hintat lite angående ett stort projekt vi har framför oss. Här gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun och tänka till. Att vara snabb och impulsiv funkar absolut inte! Så nu utmanas jag till att lära mig hitta den sidan hos mig själv och försöka utveckla den. Om inte annat är det bra för hjärnan att träna på nya saker. Ska bli mycket spännande och tålamodsprövande minst sagt! Blir till att trampa upp en ny stig och det blir inte lätt när man gått på samma i 48 år!IMG_7182Nu ska jag iväg till gymmet 1 timma före jobbet och det ska bli så skönt, löpbandet och styrketräning står på schemat idag, avslutar med en bastu sedan mot jobbet. Härlig start idag! Bilden nedan är utanför mitt hus häromkvällen, vackert som en tavla, naturen alltså!
IMG_7184.jpg

Må så gott nu denna torsdag och njut av livet här och nu!

KRAM P